Flaş | Mali kurulda suç duyuruları yapıldı

141221-tosfed-mali-kurul-2014

Federasyonun 2014 Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’da yapıldı ve beklendiği gibi yönetim, son iki dönem için ibra edildi. Bilkent Otel’de düzenlenen olağan mali kurul, 192 kişilik listeden gereken asgari rakam olan 119 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilkent Oteli’nin İstanbul salonundaki toplantı, delegelerin kayıt masasında işlem yaptırmaları ile başladı, ardından otelde öğlen yemeğine geçildi. Statü gereği delege olamayan ancak görevlendirdikleri üyeleri ile birlikte genel kurula gelen bazı kulüp başkanları ve üst düzey görevlileri, ‘misafir’ statüsü ile kendilerine ayrılan özel bölümde toplantıyı izleyebildiler.

Saat 13.30’da toplantı salonunda delegelerin yerlerini almaları ile sürdürülen Mali Genel Kurul delegeleri, Başkan Yardımcısı Kemal Kurtagiç tarafında saygı duruşuna davet edildi ve hemen ardından İstiklal marşı okundu. Gündem gereği öncelikle Divan Kurulu oluşturulması için aday talep edildi. Divan heyeti başkanlığı için 24 delege tarafından aday gösterilen Süleyman Bektaş, kurul için Ufuk Turan, Nedim Aslan ve Atıl Atılgan, delegelerin 114 oyu ile ve oy çokluğu ile seçildiler. Divan Kurulu’nun yerini almasının ardından genel kurul gündemi okundu.

Hem genel kurul gündemi ve hem de Divan heyetine imza yetkisi, delegeler tarafından oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, gündem gereği, Federasyon başkanına konuşma için söz verildi. Başkan konuşmasında, “şeffaflık ilkesine sadık kaldıklarını” söyledi, “2013 yılını zararla kapattıklarını, 2014’de bütçeyi dengelediklerini, yeni borç eklemediklerini” ekledi. “Kendi yağları ile kavrulurken ayakta kaldıkları” belirten Başkan, “kamyon yarışı, Türkiye pilotunu arıyor ve Trafik terörüne karşı farkındalık yaratma projelerini gerçekleştiremediklerini, kendi talepleri üzerine açılan teftiş nedeniyle devlet desteğini eksik aldıklarını” ifade etti.

“Gözetmenlere kalan 160 bin lira borcu 2015’e devrettiklerini” ve “bunu ilk altı ayda ödeme sözünü verdiğini” dile getiren Başkan, “maddi kaynakları daha rahat olmasına karşın eski yönetimlerin de bazı projeleri yapamadıklarına” atıfta bulundu. “Mali genel kurulun ertelenmesine neden olan kişilerin, kendi ihtiraslarına yenik düşerek spora zarar verdiklerini iddia eden” Başkan, “bu mali kurulda kendisinin de delege olmadığına” işaret etti ve “statüden kaynaklanan bu durumun düzeltilmesi için çalışacağına”dair söz verdi. Heyecanı konuşmasındaki ses tonuna da etki yapan Başkan, “içinizden biri olarak seçildim, içinizden biri olarak kalmaya devam edeceğim” dedi ve ekledi; “ben bu sporu seviyorum”.

Gündem gereği daha sonra faaliyet ve denetim raporlarının kitapçık halinde bastırılıp dağıtıldığı ve onbeş gün öncesinden federasyon sitesinden yayınlandığı gerekçesi ile, verilen bir önerge ile, genel kurulda okunmadan oylanması istendi. Raporların okunmuş olarak kabul edilmesi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Diğer bir önerge ile, söz almak isteyenlere 10 dakikalık süre verilmesi istendi ve 24 imzalı bu dilekçe de 6 ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanı, söz isteyen sayısı az ise, konuşmak isteyenler daha fazla vakit verebileceğini söyledi. Sadece Satvet Çiftçi konuşma için Divan’a başvurdu.

Satvet Çiftçi, konuşmasına başlarken, “getirilen zaman kısıtlamasını anlayamadığını” dile getirdi. Ardından “genel kurul üyelerinden özür diledi” ve “mali genel kurulun ertelenmesinde yönetimin üzerine hiç vazife almamasını” eleştirdi. Başkanın konuşmasında kendisini sporu baltalamakla suçladığını, 5 Mayıs’tan bu yana federasyonu teftiş eden müfettişin sorduğu soruları kendilerine ait olmadığını ileri sürerek yayınladıklarını, ancak eski yönetimle suçlanan kimseler arasında Başkan ve bazılarının da olduğuna işaret etti. “Müfettişin sorularının çok vahim olduğuna” değinen Satvet Çiftçi, yeniden 10 dakikalık konuşmaya değinince, Divan Başkanı araya girdi ve başkaca konuşmacı olmadığı için konuşmasını rahatlıkla bitirebileceğini söyledi.

Yönetimde görev alan ve isimlerini zikrettiği kişileri “ahtapot”a benzeten ve “yıllardır federasyonu ve sporun imkanlarını emdiklerini” iddia eden Satvet Çiftçi, Başkanın iddiasının aksine İsok’a vermiş olduğu borcu bağışladığının belgesini delegelerle paylaştı. Bugün ise devletin federasyona para vermemesini de değinerek, Başkan dahil eski görevlilerin görevi suistimalden halen yargılandığını ve bugünkü yönetimin de Mayıs ayındna bu yana teftiş geçirdiğini anımsattı ve “bu teftiş sırasında tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı para alınamadığını” savundu. “Federasyon Başkanının bugünkü mali kurulda aynı statü gereği delege bile olamadığına” işaret eden Satvet Çiftçi, “bu duruma düşmelerinden bizzat Başkan ve ekibinin sorumlu olduğunu” söyledi ve “federasyonun bugün için bir milyon liradan fazla borcu olduğunu” iddia etti.

“Denetim raporunda dip notu olarak verilen ve yapılan usulsüz harcamaların bugünkü yöneticilerden alınacağını, pistteki mahsuplaşmaların tutmadığını, yurt dışı görevlendirmelerin başkanlık onayına sunulmadığının yazıldığını” da ifade eden Satvet Çiftçi, “kendisinin ne başkanlık niyeti ve ne de para pulla bir işi olmadığını, eski yönetimle olduğu gibi bu yönetimle de sporun imkanlarını çarçur etmesini önleme konusunda çatıştığını” ifade ederek, ‘ahtapot’ ve ‘çete’ olarak tanımladığı “bu kişilerin yaptıklarının takipçisi olmaya devam edeceğini” söyledi.

Satvet Çiftçi‘nin 17 dakika süren konuşmasını tamamlamasından sonra, yönetime cevap hakkı tanıyan Divan Kurulu başkanı, cevap talebi olmaması üzerine de faaliyet raporunun genel kurulun oylamasına açtı. 24 Karşı oya karşı, oy çokluğu ile faaliyet raporu ibra edildi. Genel kurulda daha sonra denetim kurulu raporunun okunması ve oylanmasına geçildi. Denetim raporunun okunmadan oylanması için dilekçe verilmesine karşın, Divan Başkanı denetim raporunun okunmadan geçilemeyeceğini anımsattı ve özet te olsa delegelere bilgi verilmesini istedi. Rapor, Denetim Kurulu Başkanı Necip Bektaş tarafından özet halinde okundu.

Bektaş, “federasyon zararının 2013’te 328 bin, 2014’te ise 24 bin lira olduğunu” açıkladı ve “kayıtlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını” ifade etti. Bektaş, denetim kurulu olarak, “demirbaşların kayıtlarının daha düzgün tutulmasını, Körfez pistinin gelirlerinin kaydında kurallara uyulması gerektiğini, her türlü mal ve hizmet alımında eksiği görülen başkanın onayı alınmasına titizlik gösterilmesini, tüm sponsorluk anlaşmaların genel müdürlüğe de bildirilmesi” başta olmak üzere tespitleri olan eksikleri delegelerle paylaştı.

Bektaş, federasyondaki genel müdürlük teftişinin de halen sürmekte olduğu bilgisini de delegelerle paylaştı. Denetim raporunun okunmasından sonra, Divan Başkanı, rapora karşı söz isteyen İstanbul delegesi Satvet Çiftçi‘ye yeniden söz verdi. Çiftçi, “kendi ve denetim kurulu raporunun iddialarına yönetimce yanıt verilememesini hayret ettiğini” belirtti ve “toplantıda hazır bulunan bakanlık, genel müdürlük ve hakem nezdinde federasyon hakkında suç duyurusunda bulunduğunu” söyledi.

Satvet Çiftçi‘den sonra söz alan Giresun Offroad Kulübü temsilcisi, kendisinin denetim raporunda bahsedilen eksik, yanlış, harcamalar ve hatalardan bir şey anlayamadıklarını dile getirerek, kendilerine daha detaylı izahat verilmesini talep etti. Delegenin bu isteği üzerine, Divan Başkanı, Denetim Kurulu Başkanı’na izahat vermek isteyip istemediğini sordu. Necip Bektaş, söz alarak ayrıntılı bilgiler vermeye başladı, ancak Bektaş’ın konuşmasında yönetimi savunan sözleri üzerine oturdukları yerden müdehale eden Satvet Çiftçi ve bazı delegelerin bu itirazları ve konuşmaların karşılıklı atışma haline dönmesi üzerine Bektaş, açıklamalarına son vererek kürsüden indi.

Divan Başkanı, söz isteyen delegelerden Sakarya Delegesi Tansu Uzun’a da söz verdi. Uzun da, “yapılan usuzsüzlüklerden dolayı yönetimi savcılığa şikayet ettiğini”söyledi. Tansu’dan sonra, Bakanlık adına denetleme kurulunda görev alan Ayşe Özbaş söz aldı ve raporlarında hangi maddelerde aykırılık vurguladıklarını açıkladı. Teftiş kurulunun raporunun henüz yayınlanmadığını, rapor çıktıktan sonra ise yargının karar vereceğini dile getiren Ayşe Özbaş, yaptıkları denetimler sonucunda federasyonun suç işlediğini veya işlemediğini kesin olarak tespit edecek mercinin kendileri olmadığını savundu.

Verdiği örnekte, federasyonun eğitim ve ödül töreninin birleştirilerek yapıldığını ama eğitim ile ilgili belgeler ortada olmasına karşın törenle ilgili belgelerin olmadığını dile getiren Ayşe Özbaş, federasyonun İstanbul Park ile ilgili kiralama yetkisinin olamayacağını, çünkü başkanın söz konusu olan bu işletmede çalıştığını vurguladı. Körfez Pisti’ndeki kiralamalarda tahsilatlara ilişkin eksik tespit edildiğini, satın almadaki usullerde genel eksikler olduğunu ve uyardıklarını belirten Denetmen Ayşe Özbaş, sözlerini tamamlayarak kürsüden indi. Yönetim kurulu tarafından bu konuşmalara da cevap verilmemesi üzerine, Divan Başkanı raporu oylamaya sundu ve denetim raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bir sonraki maddesi olan bütçe tasarısı ve faaliyet raporunun okunmadan oylanması için aynı 24 kişinin dilekçesi divan kurulunca delegelere okundu ve yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Bütçe raporu ve faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen Satvet Çiftçi, bir kez daha kürsüye geldi. “2015 Bütçesinde spor bakanlığından 600 bin liralık bir öngörünün, kendi görüşünce, imkan harici olduğunu” ileri sürdü ve “bütçe taslağının uygulanabilir olmadığını” delegelerin görüşüne sundu. Başkaca söz alan olmayınca bütçe tasarısı ve faaliyet raporu 14 karşı oyla ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9’ncu maddesi olarak, bütçe kalemleri arasındaki oynamalar için yetki verilmesi delegelerce oybirliği ile kabul edildi. Ardından 10’ncu madde üzerine yapılan oylamada 12 red oyla ve 70 delegenin oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasından sonra, Divan başkanı’nın verdiği sözle kürsüye gelen Başkan, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Aydın Hoşgör | Ralli Ajansı, Ankara

(Fotoğraf; Faruk Kıyak)

Mali genel kurul delegasyonu  (Fotoğraf; Faruk Kıyak)

(Fotoğraf; Faruk Kıyak)

Divan Kurulu (Fotoğraf; Faruk Kıyak)

Son 50 haber

Yoruma kapalı

Go To Top
%d blogcu bunu beğendi: