İstanbul Park?ın işletmesi için ihaleye çıkıldı!

İstanbul Park?ta ?yeni dönem? öncesi beklenen önemli bir adımı önceki gün atan Fiyaş, gerekli şartname yayınlayarak resmen ?ihale? sürecini başlattı.

Fiyaş?ın Vakıflar Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu 24 Mart 2003 tarihli ?Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi? gereğince, 20 yıl süreyle kullanım hakkı bulunan İstanbul Park?ın ?10 yıl 9 ay 18 gün? süreyle işletilmesi, bakımı, onarımı, ilave yatırımların yapılması ve işletilmesi için açtığı ihalede birinci yıl kira bedeli 3 milyon TL+KDV olarak belirlendi.

Pistin kiralama şartnamesinde tüm eklentileri ile birlikte devredileceği belirtilirken, Petrol Ofisi?ne kiralanan alan ile Avea ve Vodafone ile yapılan gsm kiralama sözleşmeleri hariç tutuldu.

13 Ağustos?ta başlatılan ihale sürecinde son teklif verme tarihi ise 27 Eylül olarak belirlendi. Teklifler aynı gün saat 11?de açılacak ve bundan bir saat sonra da ihaleye geçilecek.

İhale, 4734 sayılı kamu ihale kanunu veya diğer mevzuat gereğince kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ile ihaleyi yapan Fiyaş?da çalışan personel ve Fiyaş?ın ortağı olan tüzel kişiliklerin yöneticileri ve bu tüzel kişiliklerin çalışanları ile bunların ikinci derece yakınları dışında herkese açık olacak.

İhaleye katılmak üzere doküman satın alan istekliler için, 5-11 Eylül tarihlerinde toplam üç kez pist ziyareti düzenlenecek.  Bu tarihler dışında, İsteklilerin tesisi gezmelerine izin verilmeyecek.

İdare gerek görmesi halinde, ihale saatinden önce veya ihale yapıldıktan sonra, herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin ihaleyi iptal edebilecek. Tesis, idarenin yazılı müsaadesi ile kısmen alt kiraya verilebilecek ancak sözleşme hiçbir şekilde devir edilemeyecek.

Tesisin işletilmesi esnasında İdarenin yazılı iznini almak koşuluyla alt yüklenici çalıştırılabilecek, bu durumda alt yüklenici veya kiracıların yaptığı işlerden ve vereceği zararlardan asıl kiracı müştereken sorumlu olacak.

İhalede ilk yıl muhammen kira bedelin altında olmamak kaydıyla, tesis için ödenmesi kabul edilen 1 yıllık kira bedeli belirterek teklif sunulacak. Bu teklif, her yıl Tefe oranında artırılarak yeni kira bedeli tespit edilecek.

Açık artırma isteklilerin teklif ettikleri yıllık kira bedeli üzerinden yapılacak. Açık artırmaya, yazılı tekliflerde en düşük kira bedeli teklif edenden başlanacak ve en yüksek teklif veren istekliye kadar tüm isteklilerden sırayla teklif alınacak.

İhalede tek istekli kalıncaya kadar açık artırmaya devam edilecek. Açık Artırma neticesinde en yüksek teklif veren istekliden başka teklif veren bulunmaması halinde, teklif sahiplerinin imzası alınarak ihale bitirilecek.

İhale komisyonu kararı, daha sonra Fiyaş Yönetim Kurulunca değerlendirilerek onaylanmasından sonra kesinleşecek ve kazanan istekliye davet mektubu gönderilecek. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kesin teminat verilerek sözleşmeyi imzalanması zorunlu.

İhaleyi kazanandan ilk yıl kira bedeli tutarında, kesin ve süresiz kesin teminat istenecek. İkinci yıl kira dönemi başladığında, kiracı yeni belirlenen kira bedeli üzerinden kesin teminatını yenileyecek ve bu yenileme kira süresinin bitimine kadar her yıl yapılacak.

Kiracı İdarenin izni ile kalıcı nitelikte olmayan veya pistin kullanım amacına aykırı olmayan ilave eklentiler veya mevcut tesislerde tadilatlar yapabilecek. Ancak tesisler sözleşme sonunda ilk teslim alındığı şekliyle, kullanımdan doğan yıpranmalar hariç olmak üzere aynen iade edilecek.

Kira süresi boyunca kiracı tarafından ayrıca yapılan tesisler ve tadilatlar da mevcut haliyle idareye bırakılacak. Kiralanan tesis ve içindeki makine ve ekipmanlar deprem dahil her türlü risklere karşı ve idarece belirlenen muhammen bedel üzerinden kiracı tarafından sigortalanacak.

Sözleşmeye göre kiracı her hâlükârda kira bedelini İdareye ödemek zorunda. Tesisin işletilememesi ve tesiste organizasyon yapılmaması veya gelir elde edilememesi sebebiyle kira bedelinin ödenmesinden kaçınılmayacak.

Kira bedeli 3?er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte ödenecek. Kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin binde biri oranında gecikme faizi uygulanacak.

Gecikmenin 60 günden fazla sürmesi halinde idare sözleşmeyi fesih ederek kesin teminatı irat kaydetme hakkına sahip olacak. Tesislerin kullanımı ve kullanım esnasında doğacak zararlardan ve kazalardan da kiracı sorumlu tutulacak.

Kiracı, kiralanan pistte yapılacak olan her organizasyonda, idarenin ve ortaklarının yöneticileri için 10 Padok, 50 Silver ve 100 adet gold tribün biletini ücretsiz olarak tahsis edecek. Kiracı, söz konusu biletleri organizasyonun başlamasından en az 7 gün önce idareye teslim edecek.

Tesislerde alkollü içki satışı yapılabilmesi için de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu?ndan izin ve ruhsatların alınması ve ilgili mevzuata uyulması zorunlu tutuluyor.

Aydın Hoşgör | Ralli Ajansı

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top